6. Arrangørens rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt.

6.1. For få tilmeldte

Arrangøren kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn:

- 20 dager før avreisedøgnet starter ved reiser som varer i mer enn 6 dager.
- 7 dager før pakkereisen begynner ved reiser som varer mellom 2 og 6 dager.
- 48 timer før pakkereisen begynner ved reiser som varer i mindre enn 2 dager.

Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Arrangøren plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kunden innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.

 

AmiSol kan kansellere reisen 20 dager før avreise ved for få tilmeldte til en avgang eller en serie avganger.

 

Minimumsantall som gjelder for Amisols reiser er følgende: 

- Det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende på en avgang, eller en serie avganger. 95% av antall seter på flyet må være solgt.

- Det ikke melder seg 95% av antallet som kan delta på en arrangert    gruppereise/cruise/rundreise/temareise

- 50 reisende til det reisemål som er angitt på den reisendes bestillingsbekreftelse.

- 50 reisende til hvert innkvarteringsalternativ på det reisemålet som er angitt på  bestillingsbe-kreftelsen.

 

Amisol kan avlyse en reise hvis ikke samtlige ovenfor angitte minimumskrav er oppfylt.

Les mer

6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll

Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold.  Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt skal kunden kostnadsfritt tilbys å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom arrangøren kan tilby dette. Tilbys kunden en alternativ reise av lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passende prisavslag.

Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke arrangøren ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at arrangøren eller kunden avbryter den pga. slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Arrangøren plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiki eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter arrangøren å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen.

Dersom arrangøren unnlater hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og kunden må besørge hjemreisen selv, er arrangøren ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette. 

Les mer

6.3 Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse

Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/ spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs. reisebevis eller annet avtaledokument.

Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt.

Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

 

Amisol tar forbehold om programendringer. Eventuelle mindre endringer oppdateres fortløpende under presentasjonen av bostedene på amisol.no. Vesentlige endringer som skjer etter at du har bestilt din reise vil bli meddelt skriftlig eller pr. telefon så snart Amisol blir kjent med endringen. Informasjon om flytider, flyselskap og flytype i programmet er foreløpige. Endelig informasjon fremgår av billetten, men kan endres etter at billetten er utstedt.

 

Skulle den reisende endre telefonnummer eller adresse i forhold til det som er registrert på bestillingen må det gis beskjed til AmiSol Travel. AmiSol Travel er ikke ansvarlig for tilfeller hvor feil kontaktinformasjon er oppgitt.

Reisende med AmiSol Travel er pliktige til å møte frem ved avgang etter de anvisninger som gis i forhold til fremmøte tid.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig ved for tidlig eller for sent fremmøte til avreise.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig om man er fraværende på flyplass i forhold til avreisetiden.

 

På AmiSol Travels websider opplyses det om tilfeller hvor endringer kan forekomme.

Dette er spesielt viktig i forhold til Cruise på Nilen og Rundreiser hvor det tas forbehold om eventuelle endringer i forhold til oppsatt program.

Les mer