Alminnelige vilkår for pakkereiser f.o.m 1. juli 2018

Innhold

1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår
2. Hva som omfattes av avtalen
3. Reisens pris
3.1.Prisen
3.2. Depositum
4. Særlige forhold knyttet til avtalen
4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring
4.2. Innreisebestemmelser
4.3. Helseopplysninger
4.4 Informasjon vedrørende transport
4.5. Andre forhold
5. Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen
5.1. Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter
5.2. Avbestilling mot vederlag
5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsbeskyttelse.
5.4. Overdragelse av pakkereisen
5.5. Endring av bestillingen
6. Arrangørens rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt.
6.1. For få tilmeldte
6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll
6.3 Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse
7. Partenes plikter
7.1. Arrangørens/formidlerens plikter
7.2 Kundens plikter
8. Om mangler
8.1. Mangler før avreise 
8.2. Mangler etter avreise
8.3 Erstatningsbegrensninger
8.4 Forholdet til annen transportrettslig lovgivning
9. Tvistebehandling
10. Ikrafttredelse

Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet.

Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen iLov om Pakke­reiser av 15.06.2018, § 6.

Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser (“Pakkereiseloven”) og Barne- og Familie­departementets forskrifter til loven, (“Forskriftene”) og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.

Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

 

De reisevilkår som angis i kursiv er spesielle vilkår for reiser med Amisol Travel og kompletterer alminnelige vilkår for pakkereiser.

Informasjon som er relevant for kun flyreiser og kun hotell i reisevilkårene og reiseinformasjonen inngår i avtalen.

 

Amisol Travel (heretter Amisol) tar forbehold om endringer.

 

1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår

Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling.

Arrangøren kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfalls­dato. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt.

Er det avtalefestede beløpet ikke kommet på arrangørens konto 2 dager etter forfall, kan arrangøren heve avalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall.

Restbeløpet skal forfalle ikke tidligere enn 35 dager før avreise. Dersom arrangøren har betalingsforpliktelser ovenfor underleverandører som forfaller tidligere enn 35 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle tidligere. Arrangøren skal kunne dokumentere en slik forpliktelse. Det må gis klare og tydelig opplysninger før bestilling om tidspunktet restbeløpet forfaller på.

Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende betalingsfrister. Betaling skal da ikke forfalle tidligere enn 35 dager.

 

1.1. Bestilling

Bestilling foretas enten direkte med arrangøren eller via et reisebyrå.

En av de reisende per bestilling er kontaktperson for reisen.

Alle endringer og avbestilling må gjøres av kontaktpersonen.

Ved viktige beskjeder vil kontaktpersonen bli kontaktet for beskjeder som omhandler bestillingen.

 

Påmeldingen er først bindene for den reisende når depositum er betalt og for arrangøren når depositum er mottatt.

Foreligger ikke innbetalt depositum innen betalingsfristen kan arrangøren trekke seg fra avtalen ved å avbestille reisen.

 

Ved bestillinger gjennom kundetelefon, reisebyrå eller agent kommer bestillingsgebyr på 75,- per bestilling i tillegg.

Ved online bestillinger er det ingen bestillingsgebyr.

 

Kunder som ikke har fylt 18 år ved utreisedato og som ønsker å reise uten foreldre, foresatte eller andre personer over 18 år, plikter å opplyse om dette ved bestilling og innhente skriftlig bekreftelse av foreldre eller foresatte.

Skriftlig bekreftelse skal sendes til AmiSol Travels kontor i god tid før avreise. Bekreftelse skal også medbringes ved avreise og forevises ved innsjekking.

AmiSol Travel påtar seg ikke ansvar for kunder som ikke overholder informasjonsplikten og som ikke kan forevise gyldig bekreftelse fra foreldre eller foresatte.

Egypt 

Pass må være gyldig i minst seks måneder etter hjemreise fra Egypt. 

Visumplikt til Egypt. 

I de fleste tilfeller kan visum kjøpes ombord av vår reiseleder. Er det ikke med reiseleder på flyet må visum kjøpes ved ankomst.  

Dette gjelder for skandinaviske statsborgere. 

Øvrige statsborgere må søke visum gjennom Den Egyptiske Ambassade i Norge. 

Bestiller man Kun Fly er man selv ansvarlig for evt. kjøp av visum fra reisemålets ambassade i Norge eller ved ankomst. 

 

Den Egyptiske Ambassade 

Drammensveien 90 A 

0244 Oslo Norge 

Tlf.: (+47) 23 08 42 00 

 

http://www.egypt-embassy.no/

 

AmiSol Travels opplysninger om pass og visum finnes på våre websider.

 

1.2. Betaling

Reisen kan betales med Visa/Mastercard eller i nettbank med KID.

Ved betaling med kort tilfaller det gebyr avhengig av korttype.

Den reisende kan betale reisen med ønsket kort ved å logge på bestillingen på AmiSol Travels webside med bestillingsnummer og passord.

Passordet må skrives inn nøyaktig med skille mellom store og små bokstaver.

Reisen kan også betales via nettbank. Den reisende må da notere KID-nummer på betalingen. Ved bestilling senere enn 35 dager til avreise og reisen betales i nettbank skal kvittering sendes på epost til post@amisol.no

Det er kun nødvendig å sende kvittering ved betalinger via nettbank.

 

1.3. Bestilling mer enn 35 dager før avreise

Depositum på 1000,- per person, evt. bestillingsgebyr 75,- per bestilling og evt. avbestillingsforsikring på 225,- for reiser under 5000,- per person, eller 285,- for reiser over 5000,- per person forfaller 5 dager etter bestilling.

Restbeløpet forfaller 1 måned før avreisedato.

 

1.4. Bestilling mindre enn 35 dager før avreise

Hele beløpet må betales umiddelbart. Ved betaling med bankoverføring/nettbank skal kvittering være mottatt på post@amisol.no innen betalingens forfall.

Kvitteringen må inneholde bestillingsnummer og fullt navn på bestillingens kontaktperson.

Dersom reisen ikke er betalt innen forfallsdato kan AmiSol Travel avbestille reisen.

Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at reisen er fullt betalt før avreise

 

2. Hva som omfattes av avtalen

Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i følge avtale mellom partene. Forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingel­ser.

Videre er opplysninger arrangøren har gitt på sine nettsider, i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Arrangøren skal i sin informasjon gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås.

 

Amisol tar forbehold om eventuelle korrektur- og trykkfeil

Det er alltid kundens avsvar å kontrollere at billetten stemmer overens med ønsket bestilling.

Det er alltid billetten som er gjeldene i forhold til pris, hotell, romtype og hva som er inkludert i reisens pris.

Er det feil i bestillingen eller billetten ikke stemmer overens med ønsket bestilling må dette meddeles umiddelbart og før reisen er betalt.

AmiSol tar forbehold om endringer i forhold til flytider, eventuelle mellomlandinger flyselskap og flytyper.

Flyet kan mellomlande på ruten til/fra reisemålet.

Mellomlandinger kan også oppstå på ruten til/fra reisemålet om flere avganger blir sammenslått av nødvendige årsaker.

Nødvendige årsaker kan eksempelvis være for få påmeldte til avgangen eller miljømessige hensyn.

Informasjon om reisens flytider, eventuelle mellomlandinger, flyselskap og flytyper på våre websider kan endres i tidsrommet mellom bestilling og avreise.

Ta kontakt på vår kundetelefon for bekreftelse av avreisetid og/eller eventuelle endringer.

Ved vesentlige endringer som evt. skulle oppstå vil AmiSol i den grad det er mulig, gi muntlig eller skriftlig beskjed.

Skulle den reisende endre telefonnummer eller adresse i forhold til det som er registrert på bestillingen må det gis beskjed til AmiSol Travel.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for tilfeller hvor feil kontaktinformasjon er oppgitt.

På AmiSol Travels websider opplyses det om tilfeller hvor endringer kan forekomme.

Dette er spesielt viktig i forhold til Cruise på Nilen og Rundreiser hvor det tas forbehold om eventuelle endringer i forhold til oppsatt program.

AmiSol Travels reiser starter og slutter på avreiseflyplasser som er beskrevet i bestillingsbekreftelsen.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for hvordan den reisende kommer seg til/fra avreiseflyplass.

I forhold til forsinkelser erstatter ikke AmiSol billetter eller kjøp av nye billetter til/fra avreiseflyplass.


3. Reisens pris

3.1.Prisen

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/ eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Skal turistskatt e.l. betales direkte på reisemålet skal det opplyses om at dette vil tilkomme.

Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen.

 

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå i arrangørens prisoversikt/ prisspesifikasjon.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.

 

Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/ eller de aktuelle valutaer. Kunden skal gis en begrunnelse for og en beregning av prisøkningen. Arrangøren må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jf. Pakkereiselovens § 19 jf. 20 .

 

Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest 20 dager før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise.

 

En prisøkning på mer enn 8% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal arrangøren sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager

 

Amisol tar forbehold om at våre priser eller andre opplysninger på amisol.no kan inneholde feil av ulike tekniske årsaker. Eventuelle feil vil bli varslet innen 24 timer nærmeste virkedag, og en eventuelt feil pris vil bli oppjustert.


Amisol tar forbehold om å endre priser og ytelser m.v. som er beskrevet i dette program, eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i skatter, avgifter, transportpriser, aktuelle valutaer eller gebyrer for tjenester knyttet til bruk av lufthavner, veier, havner eller andre tilsvarende omstendigheter.


Priser på websider og i bookingsystemet er alltid per dags dato og med forbehold om endringer i tidsrommet mellom prisens visning og eventuell bestilling.


Ved tilbudspriser på en serie avganger kan tilbudsprisene i noen grad variere. Som regel vil den laveste prisen innenfor serien av avganger som vises på våre nettsider.


Alle tilbudspriser presentert på websider, i kataloger, annonser og andre kommunikasjonskanaler er alltid kun gjeldene så lenge det er ledige plasser på det aktuelle tilbud.

OBS! Tillegg for 20 kg innsjekket bagasje og 5 kg håndbagasje er kr 400. Tillegget er per person og kolli og gjelder for begge veier.

 

3.2. Depositum

Arrangøren kan fastsette et rimelig depositum den reisende skal betale.

Der arrangøren kan dokumentere at bestillingen medfører spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks. pakkereiser knyttet til rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for arrangøren, hoteller med krav til ikke refunderbar forskuddsbetaling eller spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc.) som er en del av pakken, men hvor arrangøren ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet i kan depositumet økes med dette doku­menterte beløpet.

 

For reiser med rutefly eller kun hotell gjør vi spesielt oppmerksom på at depositumet kan være høyere enn kr 2.000 per person, dersom hotellet eller flyselskapet krever forhåndsbetaling. En rekke flyselskaper og hoteller tilbyr billetter i priskategorier hvor betaling må skje ganske umiddelbart etter man har gjort bestillingen. Dette er uavhengig av hvor lang tid det er til avreisedato.

 

AmiSol Travels depositum på 1000,- per person, evt. fakturagebyr 75,- per bestilling og evt. avbestillingsforsikring på 225,- for reiser under 5000,- per person, eller 285,- for reiser over 5000,- per person forfaller 5 dager etter bestilling.

 

4. Særlige forhold knyttet til avtalen

4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Arrangøren eller formidler skal opplyse kunden om adgangen til å tegne en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestil­lingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt 5.3.

Arrangøren skal videre opplyse kunden om hans adgang til å tegne reiseforsikring hos formidler eller arrangør, evt. hos et forsikringsselskap, dvs. forsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Kunden skal opplyses om nødvendigheten av å medbringe Europeisk Helsetrygdkort dersom slik reiseforsikring ikke tegnes.

Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

Er avbestillingsretten en integrert del av arrangørens standard betingelser, plikter han å gjøre kunden tydelig oppmerksom på dette.

 

AmiSol Travel videreformidler Gouda avbestillingsforsikring.

Avbestillingsforsikring fra Gouda kan bestilles samtidig som man bestiller reisen.

Forsikringen dekker tilbakebetaling av reisens kostnad ved plutselig sykdom hos seg selv eller nærmeste familie i forkant av reisen.

Avbestillingsforsikring kan ikke bestilles etter depositum har forfalt. Avbestillingsforsikringen er bindene etter depositumet er innbetalt.


Tlf. Gouda: +47 24 14 45 70

Mail: post@gouda.no

Avbestillingsforsikring kan bestilles for 225,- for reiser under 5000,- per person eller 285,- for reiser over 5000,- per person på Fly + Hotell.

 

AmiSol Travel videreformidler Gouda Reiseforsikring.

Reiseforsikring fra Gouda kan bestilles samtidig som man bestiller reisen.

Tlf. Gouda: +47 24 14 45 70

http://www.gouda.no 

 

4.2. Innreisebestemmelser

Arrangøren/formidler skal før avtalen inngås gi kunden generelle opplysninger om hvilke pass og visumkrav som gjelder det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene. Det skal så langt det er mulig også opplyses om omtrent hvor lang tid det tar å få visum.

Den som foretar en bestilling for andre plikter å gi korrekte og utfyllende informasjoner om sine medreisende.  Dette budskapet skal inntas på bestillingsbekreftelsen på en klar og iøynefallende måteGis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser i vesentlig grad påvirker muligheten for gjennomføringen av reisen.

Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å innhente slike.

Den reisende plikter å gi korrekte informasjoner iht. de krav de enkelte lands myndigheter måtte sette som betingelse for innreise.

Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal reisearrangør/formidler gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

 

AmiSol Travel opplyser på våre websider under hvert reisemåls reisefakta hvilke pass og visumregler som gjelder for reisemålet.Les her>>


4.3. Helseopplysninger

Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbin­delse med reisen og oppholdet. 

 

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for reisendes helsetilstand.

Alle gjester reiser på eget ansvar.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for helserelaterte forhold i forhold til hotell, romfordeling, mat på hotell eller evt. cruisebåt, busser, utflukter, mat på utflukter og lignende om det ikke er gitt beskjed og avtalt skriftlig i forkant av reisen.


4.4 Informasjon vedrørende transport

Reisearrangøren plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av reisen. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som prak­tisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly, skal arrangøren gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig.

 

AmiSol Travels opplysninger om flyselskap finnes på våre websider.

På Billett/Reisebevis finner man flynummeret.

I avgangshallen på flyplassen finner man en oppslagstavle med flynummeret og tilhørende innsjekkingsskranke.

Innsjekkingen åpner 2 timer før avreise og stenger 1 time før avreise.

Det er dessverre ikke mulig å benytte innsjekkingsautomater, man må sjekke inn i anvist skranke.

Man er selv ansvarlig for å møte til riktig avreisetid.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig ved for tidlig eller for sent fremmøte til avreise. AmiSol Travel er ikke ansvarlig om man er fraværende på flyplass i forhold til avreisetiden.

Den reisende er selv ansvarlig for å medbringe riktige og gyldige reisedokumenter, evt. kviteringer og gyldig pass.

Det er den reisendes eget ansvar å følge nødvendige anvisninger for å komme med flyet.

Man må selv følge med på flyopprop, oppslagstavler og andre anvisninger.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig om man av ulike grunner ikke kommer med flyet.

 

Ved mistet/ødelagt bagasje må dette gis beskjed om før man forlater ankomsthallen, da nødvendige skjemaer skal fylles ut.

En PIR-rapport er i alle tilfeller nødvendig ved evt. kompensasjon for mistet/ødelagt bagasje.

PIR-rapporten får man ved henvendelse i ankomsthallen før man forlater flyplassen.

Ved mistet/ødelagt bagasje og evt. kompensasjon for forhold knyttet til dette vil det være den reisendes forsikringsselskap som er ansvarlig for dette.

De ulike forsikringsselskapene har ulike vilkår i forhold til mistet/ødelagt bagasje.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for mistet/ødelagt bagasje.

 

4.5. Andre forhold

Avtalen skal bekrefte at arrangøren har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet eller tilsvarende ordning, samt gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes.

 

AmiSol Travel har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet.

Hvis pakkereisen er kjøpt hos et reisebyrå, hefter reisebyrået for eventuelle krav kunden har overfor arrangøren.

Dette gjelder ikke krav som dekkes av Reisegarantifondet.

Reisegarantifondet

Postboks 227

4001 Stavanger

Norge

Mail: firmapost@rgf.no 

http://www.rgf.no/

 

4.5.1. Bestemmelser vedrørende bestilt hotell, endringer mv.

I forhold til utsjekking praktiserer ulike regler for når man må sjekke ut av rommet på de forskjellige reisemålene.

På enkelte reisemål kan det være utsjekking kl. 12.00 eller 14.00 på avreisedagen.

Dette kan også gjelde selv om flyet går etter kl. 00.00.

Hotellbytte kan i spesielle tilfeller oppstå.

Hotellene kan ha overbooket i spesielle perioder som reisemålets høytider og myndighetene kan stenge av hoteller eller områder ved for eksempel statsbesøk. Hotellene kan også stenges pga. uforutsette forhold som ødeleggelser eller plutselig renovasjon.

AmiSol Travel vil i disse tilfelle gjøre vårt beste for å finne et tilsvarende hotell av samme standard.

Alle rammede gjester vil da bli kontaktet umiddelbart.

I spesielle tilfeller kan man få beskjed om hotellbytte ved ankomst på reisemålet.

 

Ved ønske om bytte av hotell er Amisol Travel behjelpelig med dette under forutsatt ledig kapasitet mot 500,- i administrasjonsgebyr.

Bytte av hotell er aldri kostnadsfritt uansett årsak.

Prisen er alltid hotellets markedspris og betales direkte til hotellet. Betalingen for opprinnelig hotell refunderes ikke.

 

Ved noen hoteller tilbyr AmiSol Travel ulike typer rom.

Hvilke typer spesifikasjoner som tilbys varierer i forhold til hotell.

Type rom er spesifisert i bookingsystemet og på Billett/Reisebevis ved bestilt reise.

Har man betalt tillegg for spesifikasjoner står dette på Billett/Reisebevis og er bestilt.

 

Hotellene fordeler rom innenfor hotellområdet.

AmiSol Travel kan ikke velge rom for sine gjester.

Rommene kan ha forskjellig beliggenhet på hotellområdet, være av forskjellig størrelse og ha forskjellig interiør.

Plasseringen av rom er utenfor Amisol Travels kontroll.

 

Rengjøringen kan noen steder være enklere en hva man er vant med fra Norge.

 

Rommene må benyttes av den eller de reisende som har bestilt. Det er forbudt å la andre personer bruke rommet.

 

Ved bestilling av uspesifisert reise gjelder egne regler.

Budsjett tilsvarer uspesifisert reise.

Ved bestilling av denne type reise benyttes også hoteller og komplekser som ikke står oppført i vårt hotellprogram på reisemålet.

Det angis aldri spesielle steder eller byer man kan bli plassert hvor som helst på reisemålet.

Bostedet bekreftes ikke før avreise.

 

Ved ankomst på reisemålet får man beskjed fra reiseleder om bostedet.

 

Følgende regler gjelder ved kjøp av uspesifisert reise

1. Ved reiser til en flydestinasjon med flere feriesteder kan innkvartering skje på hvilket som helst sted og bosted på stedene.

Bostedet kan være utenfor AmiSol Travels program og feriested.

Uspesifisert innkvartering vil kunne være av meget enkel standard tilsvarende klassifisering en stjerne.

2. Reisende fra flere reisefølger kan bli plassert sammen f.eks. fire personer av samme kjønn eller to par i en leilighet med to separate soverom og felles bad. Innkvartering i rom uten privat bad og balkong kan forekomme.

Dersom man stiller særskilte krav til beliggenhet og komfort anbefales det å kjøpe en reise med spesifisert innkvartering.

3. Reiselederservicen kan på uspesifiserte bosteder være begrenset eller ingen. 4. Ingen måltider er inkludert selv om man blir plassert på et av arrangørenes bosted som programføres med ulike former for pensjon eller All Inclusive.

4. Ingen måltider er inkludert selv om man blir plassert på et av arrangørenes bosted som programføres med ulike former for pensjon eller All Inclusive.

5. Flytting mellom forskjellige bosteder under oppholdet kan forekomme.

6. Ved ønske om bytte av bosted kan arrangøren være behjelpelig med dette forutsatt at bosteder med ledig kapasitet. Det må betales for nytt bosted i tillegg til administrasjonsgebyr på 500,- per person.

 

5. Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen

5.1. Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakke­reisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette før pakkereisen skal ta til, konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme syk­dommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte og som vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av kunden til reisemålet.

Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakke­reisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra arrangøren til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

 

5.2. Avbestilling mot vederlag

Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et rimelig administrasjonsgebyr frem til det er 42 dager igjen til avreisedøgnet starter.

Administrasjonsgebyret er på kr 1000 per person. 

 

Avbestiller kunden etter at fristen er utløpt, skal disse regler gjelde:

1. Avbestilling mellom fristen for avbestilling mot gebyr (som hovedregel 42 dager før avreisedøgnet starter) og til det er 15 dager igjen til avreisedøgnet starter: Refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse. 

2. Avbestilling etter det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper. Flyselskapene kan i noen tilfeller beregne et gebyr for slik refusjon. Dersom arrangøren krever tilbake skattene og avgiftene på vegne av kunden, kan det i tillegg beregnes et rimelig gebyr for dette. De samlede gebyrene skal uansett ikke overstige gebyret for navneendring i billetten.

 

Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, eksempelvis der arrangørens rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan arrangøren sette avvikende betingelser fra ovenstående refusjonsregler.

Kundens avbestillingsrett kan uansett ikke begrenses i større grad enn arrangørens rett ovenfor sine underleverandører.

De individuelle refusjonsreglene må være lett forståelige og må gis på en klar og tydelig måte før bestilling. Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling og arrangøren ikke kan sannsynliggjøre at slik informasjon er gitt før bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende regler. Avbestilling følger da de ovenstående refusjonsreglene.

 

Reiser med rutefly:

Ruteflyselskapene kan pålegge reisearrangøren å utstede flybilletter i god tid før avreise. Når en flybillett er utstedt har reisearrangøren en økonomisk forpliktelse overfor flyselskapet. Dersom den reisende avbestiller reisen etter at flybilletten er utstedt, vil Amisol belaste den reisende med et gebyr tilsvarende prisen på flybilletten. Gebyret varierer avhengig av billettype og opplyses på forespørsel.

 

Spesielle avbestillingsregler for rundreiser

Enkelte deler av en rundreise har spesielle avbestillings- og endringsregler knyttet til cruise/utflukter/hotell/transport. Dersom den reisende avbestiller rundreisen og Amisol ved det tidspunktet har en økonomisk forpliktelse overfor sin underleverandør, må Amisol belaste den reisende med et gebyr tilsvarende denne prisen. Gebyrets størrelse opplyses på forespørsel.

 

Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

 

5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsbeskyttelse.

Har kunden tegnet avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller er tilsvarende regler gjort til en del av arrangørens standard betingelser, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Han plikter å underrette arrangøren om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt.

Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestilt med plutselig og alvorlig syk­dom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på faste eiendom, e.l.

Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.

Kunden plikter å gi formidler eller arrangør beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å frem­skaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.

Har kunden akseptert arrangørens egen avbestillingsbeskyttelse, skal arrangøren ved avbestil­ling i.h.t. ovenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er frem­skaffet av kunden, eventuelt etter fradrag av et rimelig administrasjonsgebyr. Forutsetningen er også at gebyret fremgår av arrangørens individuelle betingelser eller forsikringsdokumentet.

Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjen­værende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen.

Arrangøren har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakke­reise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

 

AmiSol Travel videreformidler Gouda avbestillingsforsikring.

Avbestillingsforsikring fra Gouda kan bestilles samtidig som man bestiller reisen.

Forsikringen dekker tilbakebetaling av reisens kostnad ved plutselig sykdom hos seg selv eller nærmeste familie i forkant av reisen.

Avbestillingsforsikring kan ikke bestilles etter depositum har forfalt. Avbestillingsforsikringen er bindene etter depositumet er innbetalt.

Avbestillingsforsikring kan bestilles for 285,- per person.

 

Rett til avbestilling gjelder også når hindring angår en person i den reisendes personlige reisefølge og det er urimelig å kreve at den reisende skal gjennomføre reisen uten at vedkommende person eller personer deltar på reisen.

 

Avbestilling grunnet sykdom og ulykkestilefeller må dokumenteres av lege hvor det fremgår at man pga. sykdom eller skade som i medisinsk forstand er å betrakte som alvorlig ikke er i stand til å gjennomføre reisen på det angitte tidspunkt.

Legeattest fra uhildet lege må fremlegges innen en uke etter beregnet avreisedato.

Arrangøren har rett til å kreve ekstra undersøkelse av egen lege.

Avbestillingsbeskyttelsen betales samtidig som depositumet. Avbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke.

 

På de fleste av AmiSol Travels hoteller og cruisebåter er grunnprisen basert på to personer i samme rom/leilighet. Dersom en eller flere personer avbestiller tas det ut tillegg for resterende antall personer i følge gjeldende prisliste.

 

For gruppereiser spesielle regler, ta kontakt på vår kundetelefon for ytterligere informasjon.

 

Ved sykdom i forkant av avreise er den reisende pliktet til å gi beskjed umiddelbart til Amisol Travel enten på telefon eller epost.

 

Tlf.: (+47) 32 200 900

Epost: post@amisol.no 

 

Utenom kontorets åpningstider eller om man ikke kommer igjennom på tlf. må man gi beskjed via epost umiddelbart. Gir man ikke beskjed bortfaller rett til erstatning.

 

5.4. Overdragelse av pakkereisen

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at arrangøren eller formidleren gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Der ruteflyselskapet aksepterer navneendringer, kommer selskapets vilkår for dette i tillegg til reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser.

Arrangøren kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig navneendringsgebyr. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen.

 

For charterreiser er navneendringsgebyret kr 500.

 

Arrangørens opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkår, ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som over­drar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil arrangøren likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. Arrangøren har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet setter.

 

5.5. Endring av bestillingen

Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et rimelig administrasjonsgebyr, dersom arrangøren har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Overstiger arrangørens kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endrin­gen regnes som en avbestilling. Arrangøren må da opplyse kunden om at reglene om avbestil­ling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde.

 

Ved endring tidligere enn 42 dager før avreise er endringsgebyret kr 500. Ved endring 42 dager før avreise, eller senere, beregnes endringsgebyret ut ifra gjeldende vilkår for avbestilling.

 

Navnendring ved charterfly

Må foretas så snart endringen er kjent. Gebyr for navnendring er 500,– pr. person.

 

Navnendring ved reiser med rutefly

 

Dersom billetten ikke er utstedt tillater de fleste flyselskap navnendring mot gebyr inntil et par dager før avreise. Gebyrets størrelse varierer fra flyselskap til flyselskap, og oppgis på forespørsel. Dersom billetten er utstedt anser de fleste flyselskap en navnendring som en avbestilling, og fullt gebyr må påregnes. Se pkt. 5.2 i Reisevilkårene.

 

6. Arrangørens rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt.

6.1. For få tilmeldte

Arrangøren kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn:

- 20 dager før avreisedøgnet starter ved reiser som varer i mer enn 6 dager.
- 7 dager før pakkereisen begynner ved reiser som varer mellom 2 og 6 dager.
- 48 timer før pakkereisen begynner ved reiser som varer i mindre enn 2 dager.

Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Arrangøren plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kunden innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.

 

AmiSol kan kansellere reisen 20 dager før avreise ved for få tilmeldte til en avgang eller en serie avganger.

 

Minimumsantall som gjelder for Amisols reiser er følgende: 

- Det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende på en avgang, eller en serie avganger. 95% av antall seter på flyet må være solgt.

- Det ikke melder seg 95% av antallet som kan delta på en arrangert    gruppereise/cruise/rundreise/temareise

- 50 reisende til det reisemål som er angitt på den reisendes bestillingsbekreftelse.

- 50 reisende til hvert innkvarteringsalternativ på det reisemålet som er angitt på  bestillingsbe-kreftelsen.

 

Amisol kan avlyse en reise hvis ikke samtlige ovenfor angitte minimumskrav er oppfylt.

 

6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll

Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold.  Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt skal kunden kostnadsfritt tilbys å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom arrangøren kan tilby dette. Tilbys kunden en alternativ reise av lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passende prisavslag.

Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke arrangøren ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at arrangøren eller kunden avbryter den pga. slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Arrangøren plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiki eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter arrangøren å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen.

Dersom arrangøren unnlater hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og kunden må besørge hjemreisen selv, er arrangøren ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette. 

 

6.3 Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse

Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/ spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs. reisebevis eller annet avtaledokument.

Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt.

Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

 

Amisol tar forbehold om programendringer. Eventuelle mindre endringer oppdateres fortløpende under presentasjonen av bostedene på amisol.no. Vesentlige endringer som skjer etter at du har bestilt din reise vil bli meddelt skriftlig eller pr. telefon så snart Amisol blir kjent med endringen. Informasjon om flytider, flyselskap og flytype i programmet er foreløpige. Endelig informasjon fremgår av billetten, men kan endres etter at billetten er utstedt.

 

Skulle den reisende endre telefonnummer eller adresse i forhold til det som er registrert på bestillingen må det gis beskjed til AmiSol Travel. AmiSol Travel er ikke ansvarlig for tilfeller hvor feil kontaktinformasjon er oppgitt.

Reisende med AmiSol Travel er pliktige til å møte frem ved avgang etter de anvisninger som gis i forhold til fremmøte tid.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig ved for tidlig eller for sent fremmøte til avreise.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig om man er fraværende på flyplass i forhold til avreisetiden.

 

På AmiSol Travels websider opplyses det om tilfeller hvor endringer kan forekomme.

Dette er spesielt viktig i forhold til Cruise på Nilen og Rundreiser hvor det tas forbehold om eventuelle endringer i forhold til oppsatt program.

7. Partenes plikter

7.1. Arrangørens/formidlerens plikter

Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jf. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

Arrangøren skal snarest mulig yte passende bistand til reisende i vanskeligheter. Bistanden skal gå ut på å gi passende opplysninger om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand, og det det er aktuelt bistå med å finne alternative reisetjenester. Arrangøren kan kreve et rimelig gebyr for bistanden dersom vanskelighetene er forårsaket forsettlig eller uaktsomt av den reisende.

Reisearrangøren/formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende.

Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelig­hetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

 

Ved vesentlige endringer som evt. skulle oppstå vil AmiSol Travel i den grad det er mulig, gi muntlig eller skriftlig beskjed.

Skulle den reisende endre telefonnummer eller adresse i forhold til det som er registrert på bestillingen må det gis beskjed til AmiSol Travel.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for tilfeller hvor feil kontaktinformasjon er oppgitt.

 

7.2 Kundens plikter

Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har publisert på sine nettsider, i sin katalog eller på annen måte.

 

a) Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen.

 

b) Informasjoner: Kunden plikter å gi formidler eller arrangør de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre.

 

 

c) Reklamasjoner: Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8 a) - d). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må klage være fremsatt til arrangør eller reisebyrå hvor reisen er kjøpt, senest 4 uker etter reisens avslutning.

 

d) Dokumenter etc: Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter, referansenummer og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt.

 

e) Hensyn til medreisende etc: Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleveran­dørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

 

f) Hjemreise etc: Den reisende plikter å overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangøren eller reisearrangørens representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge arrangørens oppfordringer til å lese arrangørens e-post, SMS-meldinger, oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende.

 

g) Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Arrangøren har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet. Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc. etter vanlige erstatningsrettslige regler.

 

No show

Kunden er pliktig til å møte til innsjekking slik det er angitt i reisedokumentene. Forsinkelser eller andre omstendigheter som hindrer dette, er kundens risiko. No show er å oppfatte som avbestilling av reisen, og Amisol vil kansellere både opphold og retur dersom kunden ikke har tatt kontakt innen 12 timer etter programfestet eller oppgitt avgangstid. Dersom du ikke kan møte til utreise på grunn av sykdom, transportproblemer, e.l. er det derfor viktig at du informerer oss så fort som mulig og senest innen 12 timer etter programfestet eller oppgitt avgangstid. Vennligst ring vår oss på: 32 200 900, utenfor våre åpningstider sendes beskjed per epost: post@amisol.no.

 

For reiser med charterfly til Egypt avbestilles hjemreisen automatisk for de som ikke benytter utreisen fra Norge, dette på grunn av at landets myndigheter ikke tillater å benytte kun hjemreisen. Fra øvrige land kan hjemreisen benyttes når det er avtalt med Amisol innenfor tidsfristen som beskrevet ovenfor. Amisol gjør oppmerksom på at egne regler/vilkår gjelder for reise med rutefly og at No Show generelt regnes som avbestilling av hele reisen. Kontakt Amisol for ytterligere informasjon.

 

Krav til våre kunders adferd

Vi krever av våre kunder at de oppfører seg på en måte som ikke påfører våre ansatte eller våre øvrige kunder uakseptable belastninger eller risiko. For å beskytte våre ansatte og kunder, vil vi derfor kansellere bestillinger fra kunder som ved tidligere reiser med oss beviselig har opptrådt voldelig eller utvist annen, uakseptabel adferd, eller ikke vært i stand til å ta vare på seg selv eller personer de hadde ansvar for. Ved slik kansellering vil alle innbetalte beløp bli refundert i sin helhet. Vi påtar oss ikke noe erstatningsansvar ved slike kanselleringer.

 

Kunder som under oppholdet utviser slik adferd som omtalt over, og som ikke endrer adferden etter skriftlig varsel fra våre reiseledere eller den som har fullmakt til det, vil risikere å få sitt ferieopphold tvangsavbrutt av oss og å bli holdt erstatningsansvarlig for utgifter og/eller tap vi blir påført.

 

8. Om mangler

8.1. Mangler før avreise 

Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler.

Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 8% skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise.

Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 29.

Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom arrangøren eller formidleren kan tilby dette. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passene prisavslag.

Kan arrangøren ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangøren ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt deknings­kjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes. 

 

Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en prisøkning på mer enn 10%, er dog kundens valg å enten heve kjøpet, eller å delta på reisen til den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.

 

8.2. Mangler etter avreise

Pakkereisen har en mangel ved manglende eller mangelfull levering av reisetjenestene som inngår i en pakkereise og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side.

Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager uten ugrunnet opphold.

Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

 

a) Avhjelp:

Kunden kan kreve at arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen en rimelig frist fastsatt av kunden. Avhjelpes mangelen ikke innen fristen kan den reisende selv avhjelpe mangelen og kreve nødvendige utgifter refundert.

Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til arrangøren eller arrangørens representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

 

b) Alternative reisetjenester

Kunden kan kreve at arrangøren tilbyr en alternativ reisetjeneste dersom en vesentlig del av reisetjenestene ikke kan leveres etter pakkereiseavtalen. Arrangøren skal om mulig tilby en alternativ reisetjeneste av tilsvarende eller høyere kvalitet uten tilleggskostnader. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passe prisavslag. Den reisende kan bare avvise tilbudet dersom de ikke er sammenlignbare med det som følger av pakkereiseavtalen, eller dersom prisavslaget er utilstrekkelig.

 

c) Prisavslag:

Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et passende prisavslag for perioden pakkereisen har hatt en mangel.

 

d) Heving:

Har pakkereisen en mangel som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen og arrangøren ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative tjenester, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake verdien av reisetjenestene som ikke er levert.

Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement. Reglene i punkt 6.2., 3. ledd gjelder på samme måte.

 

e) Erstatning:

Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av arrangøren.

Arrangørens erstatningsplikt etter det foran­stående faller bort dersom arrangøren kan godtgjøre at mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. Retten til erstatning gjelder heller ikke dersom mangelen skyldes en tredjeperson som ikke er knyttet til leveringen av reisetjenestene som inngår i avtalen, og mangelen ikke kunne forutsees eller unngås.

Der transportrettslig lovgivning begrenser omfanget av eller vilkårene for erstatning fra en transportør, gjelder de samme begrensningene for arrangøren.

 

8.3 Erstatningsbegrensninger

Der arrangørens erstatningsansvar ikke allerede er begrenset etter annen transportrettslig lovgivning, kan arrangøren begrense erstatningen i pakkereiseavtalen, men ikke til mindre enn tre ganger pakkereisens samlede pris.

Begrensningen gjelder ikke ved personskade eller skade forårsaket forsettlig eller uaktsomt av arrangøren.

 

8.4 Forholdet til annen transportrettslig lovgivning

Kundens rett til prisavslag eller erstatning begrenser ikke kundens rettigheter etter annen transportrettslig lovgivning. Prisavslag og erstatning etter pakkereiseloven og erstatning etter annen transportrettslig lovgivning skal gå til fradrag i hverandre, slik at kunden ikke gis for høy kompensasjon.

Kunden kan rette sitt krav på prisavslag eller erstatning til arrangøren av pakkereisen. Eventuelle krav mot transportøren (f.eks. flyselskapet) etter annen transportrettslig lovgivning (herunder standardkompensasjon etter EU-forordningen om flypassasjerers rettigheter) må rettes mot transportøren.

Uansett om arrangøren er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

 

 

a)Forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger)

Bestemmelsene finnes på denne adressen: https://lovdata.no/static/SF/pdf/32004r0261.pdf.

Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EUs nevnte forordning.

Eventuelle krav etter denne forordningen må rettes mot transportøren.

Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jf.  pkt. 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten. Reisearrangøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje.

 

 

b) Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene i pkt 8:

I) Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må ansees å være “vanlige” på destinasjonen.

II) Unormale vær- og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjenn­skap til

III) Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga overbooking, skal ikke betraktes som “påregnelige avvik”.

IV) Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/adkomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. At forholdet ikke betegnes som mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at kunden skal ha den assistanse og den eventuelle kompensa­sjon kunden er berettiget til etter nevnte EU-forordninger.

V) Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

 

9. Tvistebehandling

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren (les mer om klage her>>), og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Klagenemnda for Pakkereiser (Pakkereisenemnda) eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

EUs klageportal kan også brukes hvis kunden ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen inngis her http://ec.europa.eu/odr.

 

10. Ikrafttredelse

Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 01.07.2018 og avløser fra samme dato tilsvarende vilkår fra 1.1.2015

For charterreiser er navneendringsgebyret kr 500

Les mer

Vilkår for pakkereiser t.o.m. 30 juni 2018

Alminnelige vilkår for pakkereiser er utarbeidet av hovedorganisasjonen Virke, tidligere "Den norske reisebransjeforening" (DNR) og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1, med senere endringer.

En pakkereise må inneholde minst to av følgende elementer; transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som anses som en vesentlig del av pakken. Kombinasjonen skal være tilrettelagt for å selges samlet, eller solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkludere en overnatting.

Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om pakkereiser ("pakkereiseloven") og Barne- og familiedepartementets forskrifter til loven, ("Forskriftene") og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Videre er vilkårene justert i.h.t. EU-s forordning om flypassasjerers rettigheter. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

 

Reisevilkår uthevet ikursiv under Alminnelige vilkår for Pakkereiser er Amisol Travels egne vilkår innenfor Alminnelige vilkår for Pakkereiser.

Amisol Travel er medlem av Reisegarantifondet og den Norske Reisebransjeforening.  

Amisol Travel tar forbehold om eventuelle trykkfeil i informasjonsmateriale og priser på websider, i kataloger, annonser og andre kommunikasjonskanaler.

 

1. AVTALENS INNGÅELSE OG BETALINGSVILKÅR

Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling.

Dersom kunden skal ha opplysninger om pass/visumforhold i hht. art. 4.2., er avtalen ikke bindende for ham før disse opplysningene er gitt.

Arrangøren kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfallsdato.

Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt. Ved annet enn kontantbetaling skal fristen ikke settes kortere enn seks dager, med mindre særlige grunner tilsier det.

Er det ikke satt noen frist, skal depositumet innbetales senest seks virkedager etter bestilling. Er det avtalefestede beløpet ikke kommet på arrangørens konto to dager etter forfall, kan arrangøren heve avtalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall.

Restbeløpet skal forfalle ikke tidligere enn 35 dager før avreise. Der reisens varighet, eller andre, dokumenterbare og spesielle omstendigheter gjør det rimelig, kan likevel tidligere forfallsdato settes.

 

1-1. Bestilling

Bestilling foretas enten direkte med arrangøren eller via et reisebyrå.

En av de reisende per bestilling er kontaktperson for reisen.

Alle endringer og avbestilling må gjøres av kontaktpersonen.

Ved viktige beskjeder vil kontaktpersonen bli kontaktet for beskjeder som omhandler bestillingen.

 

Påmeldingen er først bindene for den reisende når depositum er betalt og for arrangøren når depositum er mottatt.

Foreligger ikke innbetalt depositum innen betalingsfristen kan arrangøren trekke seg fra avtalen ved å avbestille reisen.

 

Ved bestillinger gjennom kundetelefon, reisebyrå eller agent kommer bestillingsgebyr på 75,- per bestilling i tillegg.

Ved online bestillinger er det ingen bestillingsgebyr.

 

Kunder som ikke har fylt 18 år ved utreisedato og som ønsker å reise uten foreldre, foresatte eller andre personer over 18 år, plikter å opplyse om dette ved bestilling og innhente skriftlig bekreftelse av foreldre eller foresatte.

Skriftlig bekreftelse skal sendes til AmiSol Travels kontor i god tid før avreise. Bekreftelse skal også medbringes ved avreise og forevises ved innsjekking.

AmiSol Travel påtar seg ikke ansvar for kunder som ikke overholder informasjonsplikten og som ikke kan forevise gyldig bekreftelse fra foreldre eller foresatte.

 

AmiSol Travels opplysninger om pass og visum finnes på våre websider.

 

Egypt

Pass må være gyldig i minst seks måneder etter hjemreise fra Egypt.

Visumplikt til Egypt.

I de fleste tilfeller kan visum kjøpes ombord av vår reiseleder. Er det ikke med reiseleder på flyet må visum kjøpes ved ankomst. 

Dette gjelder for skandinaviske statsborgere.

Øvrige statsborgere må søke visum gjennom Den Egyptiske Ambassade i Norge.

Bestiller man Kun Fly er man selv ansvarlig for evt. kjøp av visum fra reisemålets ambassade i Norge eller ved ankomst.

 

Den Egyptiske Ambassade

Drammensveien 90 A

0244 Oslo Norge

Tlf.: (+47) 23 08 42 00

http://www.egypt-embassy.no/

 

Tyrkia

Pass må være gyldig i minst tre måneder etter hjemreise fra Tyrkia.

Visumplikt til Tyrkia.

Fra og med den 10.04.2014 kan man ikke lenger kjøpe visum ved ankomst til Tyrkia.

Visum må kjøpes på www.evisa.gov.tr før avreise og koster 20 USD per person.

Man betaler online med kort og får visumet umiddelbart.

Dette skrives ut og må medbringes på reisen.

Øvrige statsborgere må søke visum gjennom Den Tyrkiske Ambassade i Norge.

 

Den Tyrkiske Ambassade

Halvdan Svartes Gate 5

0244 Oslo

Tlf.: (+47) 22 12 87 60

Mail: oslobe@online.no

http://www.tyrkisk.com/ambassade/ambassade.htm

 

Italia

Visum kreves ikke for norske statsborgere.

Øvrige statsborgere må søke visum gjennom Den italienske Ambassaden i Norge.

 

Den Italienske Ambassaden

Inkognitogaten 7, 0244 Oslo

Tlf.:. 23 08 49 00 

 

Hellas

Ingen visumplikt til Hellas for skandinaviske statsborgere.

Øvrige statsborgere må søke visum gjennom Den greske Ambassaden i Norge.


Den greske ambassade

Nobels gate 45

0268 Oslo

Tlf.: (+47) 22 44 27 28

 

1-2. Betaling

Reisen kan betales med Visa/Mastercard/Eurocard/Diners/American Express.

Ønsker man å betale med American Express må den reisende ta kontakt på vår kundetelefon for belastning av kortet.

Ved betaling med kort tilfaller det gebyr avhengig av korttype.

Den reisende kan betale reisen med ønsket kort ved å logge på bestillingen på AmiSol Travels webside med bestillingsnummer og passord.

Passordet må skrives inn nøyaktig med skille mellom store og små bokstaver.

Den reisende kan også betale reisen med ønsket kort på vår kundetelefon.

Reisen kan også betales via nettbank. Den reisende må da notere KID-nummer på betalingen. Ved bestilling senere enn 35 dager til avreise og reisen betales i nettbank skal kvittering sendes på mail til betaling@amisol.no

Det er kun nødvendig å sende kvittering ved betalinger via nettbank.

 

1.3. Bestilling mer enn 35 dager før avreise

Depositum på 500,- per person, evt. bestillingsgebyr 75,- per bestilling og evt. avbestillingsforsikring på 225,- for reiser under 5000,- per person, eller 285,- for reiser over 5000,- per person forfaller 5 dager etter bestilling.

Restbeløpet forfaller 1 måned før avreisedato.

 

1.4. Bestilling mindre enn 35 dager før avreise

Hele beløpet må betales umiddelbart. Ved betaling med bankoverføring/nettbank skal kvittering være mottatt på betaling@amisol.no innen betalingens forfall.

Kvitteringen må inneholde bestillingsnummer og fullt navn på bestillingens kontaktperson.

Dersom reisen ikke er betalt innen forfallsdato kan AmiSol Travel avbestille reisen.

Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at reisen er fullt betalt før avreise.

 

2. HVA SOM OMFATTES AV AVTALEN

Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i følge avtale mellom partene. Forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser.

Videre er opplysninger arrangøren har gitt i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Arrangøren skal i informasjonsmateriellet gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås.

Tilslutningsreise eller spesielle landarrangementer (utflukter, kurs etc.) inngår kun i pakkereisen dersom disse er solgt eller markedsført til en samlet pris, eller tilrettelagt på en måte som oppfordrer til å selges sammen med pakkereisen.

Det er blant annet på grunnlag av disse bestemmelser derfor viktig at man kontrollerer bestillingen nøye før man betaler reisen.

Det er alltid kundens avsvar å kontrollere at billetten stemmer overens med ønsket bestilling.

Det er alltid billetten som er gjeldene i forhold til pris, hotell, romtype og hva som er inkludert i reisens pris.

Er det feil i bestillingen eller billetten ikke stemmer overens med ønsket bestilling må dette meddeles umiddelbart og før reisen er betalt.

Etter reisen har forfalt gjelder vanlige avbestillingsregler.

 

AmiSol Travel tar forbehold om endringer i forhold til flytider, eventuelle mellomlandinger flyselskap og flytyper.

 

Flyet kan mellomlande på ruten til/fra reisemålet.

Mellomlandinger kan også oppstå på ruten til/fra reisemålet om flere avganger blir sammenslått av nødvendige årsaker.

Nødvendige årsaker kan eksempelvis være for få påmeldte til avgangen eller miljømessige hensyn.

 

Informasjon om AmiSol Travels flytider, eventuelle mellomlandinger, flyselskap og flytyper på våre websider kan endres i tidsrommet mellom bestilling og avreise.

Ta kontakt på vår kundetelefon for bekreftelse av avreisetid og/eller eventuelle endringer.

 

Ved vesentlige endringer som evt. skulle oppstå vil AmiSol Travel i den grad det er mulig, gi muntlig eller skriftlig beskjed.

Skulle den reisende endre telefonnummer eller adresse i forhold til det som er registrert på bestillingen må det gis beskjed til AmiSol Travel.

 

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for tilfeller hvor feil kontaktinformasjon er oppgitt.

 

På AmiSol Travels websider opplyses det om tilfeller hvor endringer kan forekomme.

Dette er spesielt viktig i forhold til Cruise på Nilen og Rundreiser hvor det tas forbehold om eventuelle endringer i forhold til oppsatt program.

 

AmiSol Travels reiser starter og slutter på våre avreiseflyplasser som er beskrevet i bookingsystemet.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for hvordan den reisende kommer seg til/fra avreiseflyplass.

I forhold til forsinkelser som nevnt i punkt 8.2. f) V. erstatter ikke AmiSol Travel billetter eller kjøp av nye billetter til/fra avreiseflyplass.


3. REISENS PRIS

3.1. Pris

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Videre skalprisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen.

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå av prislisten.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.

Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. Beregningsmåten for slike endringer må fremgå av betingelsene. Arrangøren må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jfr. Pakkereiselovens § 4-5.

Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest den 20. dagen før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise.

En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal arrangøren sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager.

 

Prisen kan ikke endres etter avtalen er inngått utenfor de rammer som er satt i punkt 3.1.

 

AmiSol Travels priser på websider og i bookingsystemet er alltid per dags dato og med forbehold om endringer i tidsrommet mellom prisens visning og eventuell bestilling.

 

Ved tilbudspriser på en serie avganger kan tilbudsprisene i noen grad variere.

Det vil alltid være den laveste fra prisen innenfor serien av avganger som vises.

Alle tilbudspriser presentert på websider, i kataloger, annonser og andre kommunikasjonskanaler er alltid kun gjeldene så lenge det er ledige plasser på det aktuelle tilbud.


3.2 Depositum størrelse

Depositumet skal ikke overstige kr 2 000 per person. Unntatt fra disse grensene er reiser der arrangøren kan dokumentere spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks. pakkereiser knyttet til rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for arrangøren eller spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc.) som er en del av pakken, men hvor arrangøren ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet. I slike tilfelle kan depositumet økes med dette dokumenterte beløpet.

 

Reiser med rutefly:

For reiser med rutefly eller kun hotell gjør vi spesielt oppmerksom på at depositumet kan være høyere enn kr 2.000 per person, dersom hotellet eller flyselskapet krever forhåndsbetaling. En rekke flyselskaper og hoteller tilbyr billetter i priskategorier hvor betaling må skje ganske umiddelbart etter man har gjort bestillingen. Dette er uavhengig av hvor lang tid det er til avreisedato.

 

AmiSol Travels depositum på 500,- per person, evt. fakturagebyr 75,- per bestilling og evt. avbestillingsforsikring på 225,- for reiser under 5000,- per person, eller 285,- for reiser over 5000,- per person forfaller 5 dager etter bestilling.


4. SÆRLIGE FORHOLD KNYTTET TIL AVTALEN

4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Arrangøren eller formidler skal tilby kunden en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt. 5.3.

Videre skal kunden opplyses om hans adgang til å tegne reiseforsikring hos formidler eller arrangør, evnt. hos et forsikringsselskap, dvs. forsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og ev. hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Kunden skal opplyses om nødvendigheten av å medbringe Europeisk Helsetrygdkort (tidligere Trygdekontorets skjema E 111) dersom slik reiseforsikring ikke tegnes.

Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

Er avbestillingsretten en integrert del av arrangørens standard betingelser, plikter han å gjøre kunden tydelig oppmerksom på dette.

AmiSol Travel videreformidler Gouda avbestillingsforsikring.

Avbestillingsforsikring fra Gouda kan bestilles samtidig som man bestiller reisen.

Forsikringen dekker tilbakebetaling av reisens kostnad ved plutselig sykdom hos seg selv eller nærmeste familie i forkant av reisen.

Avbestillingsforsikring kan ikke bestilles etter depositum har forfalt. Avbestillingsforsikringen er bindene etter depositumet er innbetalt.


Tlf. Gouda: +47 24 14 45 70

Mail: post@gouda.no

Avbestillingsforsikring kan bestilles for 225,- for reiser under 5000,- per person eller 285,- for reiser over 5000,- per person på Fly + Hotell.

 

AmiSol Travel videreformidler Gouda Reiseforsikring.

Reiseforsikring fra Gouda kan bestilles samtidig som man bestiller reisen.

Tlf. Gouda: +47 24 14 45 70

http://www.gouda.no 

4.2. Innreisebestemmelser

Arrangøren/formidler skal før avtalen inngås, jfr. pkt 1.2, underrette kunden om at arrangøren/formidleren har plikt til å opplyse hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene, og at kunden må gi arrangøren/formidleren de nødvendige opplysninger om sine egne og/eller medreisendes passforhold så snart som mulig, slik at opplysningene kan gis før avtalen er bindende, jfr. pkt 1. Den som foretar en bestilling for andre plikter således å gi korrekte og utfyllende informasjoner om sine medreisende. Dette budskapet skal inntas på bestillingsbekreftelsen på en klar og iøynefallende måte. Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser skaper problemer for hans reise.

Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å innhente slike.

Den reisende plikter å gi korrekte informasjoner i hht. de krav de enkelte lands myndigheter måtte sette som betingelse for innreise. Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal reisearrangør/formidler gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

AmiSol Travel opplyser på våre websider under hvert reisemåls reisefakta hvilke pass og visumregler som gjelder for reisemålet.Les her>>

 

4.3. Helseopplysninger

Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for reisendes helsetilstand.

Alle gjester reiser på eget ansvar.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for helserelaterte forhold i forhold til hotell, romfordeling, mat på hotell eller evt. cruisebåt, busser, utflukter, mat på utflukter og lignende om det ikke er gitt beskjed og avtalt skriftlig i forkant av reisen.

 

4.4. Informasjon vedrørende transport

Reisearrangøren plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av reisen. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som praktisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly, skal arrangøren gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig.

AmiSol Travels opplysninger om flyselskap finnes på våre websider.

På Billett/Reisebevis finner man flynummeret.

 

I avgangshallen på flyplassen finner man en oppslagstavle med flynummeret og tilhørende innsjekkingsskranke.

Innsjekkingen åpner 2 timer før avreise og stenger 1 time før avreise.

Det er dessverre ikke mulig å benytte innsjekkingsautomater, man må sjekke inn i anvist skranke.

 

Man er selv ansvarlig for å møte til riktig avreisetid.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig ved for tidlig eller for sent fremmøte til avreise. AmiSol Travel er ikke ansvarlig om man er fraværende på flyplass i forhold til avreisetiden.

 

Den reisende er selv ansvarlig for å medbringe riktige og gyldige reisedokumenter, evt. kviteringer og gyldig pass.

 

Det er den reisendes eget ansvar å følge nødvendige anvisninger for å komme med flyet.

Man må selv følge med på flyopprop, oppslagstavler og andre anvisninger.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig om man av ulike grunner ikke kommer med flyet.

 

Ved mistet/ødelagt bagasje må dette gis beskjed om før man forlater ankomsthallen, da nødvendige skjemaer skal fylles ut.

En PIR-rapport er i alle tilfeller nødvendig ved evt. kompensasjon for mistet/ødelagt bagasje.

PIR-rapporten får man ved henvendelse i ankomsthallen før man forlater flyplassen.

Ved mistet/ødelagt bagasje og evt. kompensasjon for forhold knyttet til dette vil det være den reisendes forsikringsselskap som er ansvarlig for dette.

De ulike forsikringsselskapene har ulike vilkår i forhold til mistet/ødelagt bagasje.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for mistet/ødelagt bagasje.

 

4.5. Andre forhold

Avtalen skal bekrefte at arrangøren har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet, samt gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes.

Videre skal avtalen angi at reisebyrået hvor pakkereisen eventuelt er kjøpt, hefter overfor kunden for krav han kan rette mot arrangøren.

Unntatt er krav som kan kreves dekket av Reisegarantifondet.

AmiSol Travel har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet.

Hvis pakkereisen er kjøpt hos et reisebyrå, hefter reisebyrået for eventuelle krav kunden har overfor arrangøren.

Dette gjelder ikke krav som dekkes av Reisegarantifondet.

 

Reisegarantifondet

Postboks 227

4001 Stavanger

Norge

Mail: firmapost@rgf.no 

http://www.rgf.no/

 

4.5.1. Bestemmelser vedrørende bestilt hotell

I forhold til utsjekking praktiserer ulike regler for når man må sjekke ut av rommet på de forskjellige reisemålene.

På enkelte reisemål kan det være utsjekking kl. 12.00 eller 14.00 på avreisedagen.

Dette kan også gjelde selv om flyet går etter kl. 00.00.

Hotellbytte kan i spesielle tilfeller oppstå.

Hotellene kan ha overbooket i spesielle perioder som reisemålets høytider og myndighetene kan stenge av hoteller eller områder ved for eksempel statsbesøk. Hotellene kan også stenges pga. uforutsette forhold som ødeleggelser eller plutselig renovasjon.

AmiSol Travel vil i disse tilfelle gjøre vårt beste for å finne et tilsvarende hotell av samme standard.

Alle rammede gjester vil da bli kontaktet umiddelbart.

I spesielle tilfeller kan man få beskjed om hotellbytte ved ankomst på reisemålet.

 

Ved ønske om bytte av hotell er Amisol Travel behjelpelig med dette under forutsatt ledig kapasitet mot 250,- i administrasjonsgebyr.

Bytte av hotell er aldri kostnadsfritt uansett årsak.

Prisen er alltid hotellets markedspris og betales direkte til hotellet. Betalingen for opprinnelig hotell refunderes ikke.

 

Ved noen hoteller tilbyr AmiSol Travel ulike typer rom.

Hvilke typer spesifikasjoner som tilbys varierer i forhold til hotell.

Type rom er spesifisert i bookingsystemet og på Billett/Reisebevis ved bestilt reise.

Har man betalt tillegg for spesifikasjoner står dette på Billett/Reisebevis og er bestilt.

 

Hotellene fordeler rom innenfor hotellområdet.

AmiSol Travel kan ikke velge rom for sine gjester.

Rommene kan ha forskjellig beliggenhet på hotellområdet, være av forskjellig størrelse og ha forskjellig interiør.

Plasseringen av rom er utenfor Amisol Travels kontroll.

 

Rengjøringen kan noen steder være enklere en hva man er vant med fra Norge.

 

Rommene må benyttes av den eller de reisende som har bestilt. Det er forbudt å la andre personer bruke rommet.

 

Ved bestilling av uspesifisert reise gjelder egne regler.

Budsjett tilsvarer uspesifisert reise.

Ved bestilling av denne type reise benyttes også hoteller og komplekser som ikke står oppført i vårt hotellprogram på reisemålet.

Det angis aldri spesielle steder eller byer man kan bli plassert hvor som helst på reisemålet.

Bostedet bekreftes ikke før avreise.

 

Ved ankomst på reisemålet får man beskjed fra reiseleder om bostedet.

 

Følgende regler gjelder ved kjøp av uspesifisert reise

1. Ved reiser til en flydestinasjon med flere feriesteder kan innkvartering skje på hvilket som helst sted og bosted på stedene.

Bostedet kan være utenfor AmiSol Travels program og feriested.

Uspesifisert innkvartering vil kunne være av meget enkel standard tilsvarende klassifisering en stjerne.

2. Reisende fra flere reisefølger kan bli plassert sammen f.eks. fire personer av samme kjønn eller to par i en leilighet med to separate soverom og felles bad. Innkvartering i rom uten privat bad og balkong kan forekomme.

Dersom man stiller særskilte krav til beliggenhet og komfort anbefales det å kjøpe en reise med spesifisert innkvartering.

3. Reiselederservicen kan på uspesifiserte bosteder være begrenset eller ingen. 4. Ingen måltider er inkludert selv om man blir plassert på et av arrangørenes bosted som programføres med ulike former for pensjon eller All Inclusive.

4. Ingen måltider er inkludert selv om man blir plassert på et av arrangørenes bosted som programføres med ulike former for pensjon eller All Inclusive.

5. Flytting mellom forskjellige bosteder under oppholdet kan forekomme.

6. Ved ønske om bytte av bosted kan arrangøren være behjelpelig med dette forutsatt at bosteder med ledig kapasitet. Det må betales for nytt bosted i tillegg til administrasjonsgebyr på 300,- per person.

 

5. KUNDENS RETT TIL Å AVBESTILLE ELLER Å OVERDRA REISEN

5.1. Avbestilling ved force majeure

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14. dagene før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldene når pakkereisen etter avtalen skal ta til.

Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakkereisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra arrangøren til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

 

5.2. Avbestilling mot vederlag

Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et administrasjonsgebyr som ikke skal overstige kr 500 pr. person pr. frem til det er 42 dager igjen til avreisedøgnet starter. For reiser av spesielt kort varighet (mindre enn 5 døgn) hvor det kun er mulig å bestille senere enn 42 dager før avreise, eller lang varighet (over 42 døgn) kan arrangøren likevel i sine betingelser sette annen frist. Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, kan arrangøren sette avvikende betingelser også fra nedenstående refusjonsregler.

 

Avbestiller kunden etter at fristen er utløpt, skal disse regler gjelde:

– Avbestilling mellom fristen for avbestilling mot gebyr (som hovedregel 42 dager før avreisedøgnet starter) og til det er 15 dager igjen til avreisedøgnet starter: Refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse.

– Avbestilling etter det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper.

Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

- Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, eksempelvis der arrangørens rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan arrangøren sette avvikende betingelser fra ovenstående refusjonsregler.

- Kundens avbestillingsrett kan uansett ikke begrenses i større grad enn arrangørens rett overfor sine underleverandører

 

Avbestillingsregler:

- Ved avbestilling tidligere enn 42 dager før avreisedøgnet starter refunderes det innbetalte beløp minus et gebyr på kr 500 pr. person og eventuell avbestillingsforsikring.

 - Ved avbestilling fra 42 til 15 dager før avreisedøgnet starter refunderes det innbetalte beløp minus depositum og eventuell avbestillingsbeskyttelse.

 - Ved avbestilling etter at det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang, gis ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper.


5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsbeskyttelse

Har kunden akseptert avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller er tilsvarende regler gjort til en del av arrangørens standard betingelser, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Han plikter å underrette arrangøren om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt.

 

Ved bruk av legeerklæring som dokumentasjon for plutselig og alvorlig sykdom, bør denne utferdiges på det skjema bransjeorganisasjonen og Den norske lægeforening har utarbeidet, dersom kunden har fått utlevert slikt skjema av arrangøren.

 

Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestilt med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på faste eiendom, e.l.

 

Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.

 

Kunden plikter å gi formidler eller arrangør beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.

 

Har kunden akseptert arrangørens egen avbestillingsbeskyttelse, skal arrangøren ved avbestilling i hht. ovenstående bestemmelser refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er fremskaffet av kunden, eventuelt etter fradrag av et administrasjonsgebyr som ikke må overstige kr 300. Forutsetningen er også at gebyret fremgår av arrangørens individuelle betingelser eller forsikringsdokumentet.

 

Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjenværende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen.

 

Arrangøren har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

 

AmiSol Travel videreformidler Gouda avbestillingsforsikring.

Avbestillingsforsikring fra Gouda kan bestilles samtidig som man bestiller reisen.

Forsikringen dekker tilbakebetaling av reisens kostnad ved plutselig sykdom hos seg selv eller nærmeste familie i forkant av reisen.

Avbestillingsforsikring kan ikke bestilles etter depositum har forfalt. Avbestillingsforsikringen er bindene etter depositumet er innbetalt.

Avbestillingsforsikring kan bestilles for 285,- per person.

 

Rett til avbestilling gjelder også når hindring angår en person i den reisendes personlige reisefølge og det er urimelig å kreve at den reisende skal gjennomføre reisen uten at vedkommende person eller personer deltar på reisen.

 

Avbestilling grunnet sykdom og ulykkestilefeller må dokumenteres av lege hvor det fremgår at man pga. sykdom eller skade som i medisinsk forstand er å betrakte som alvorlig ikke er i stand til å gjennomføre reisen på det angitte tidspunkt.

Legeattest fra uhildet lege må fremlegges innen en uke etter beregnet avreisedato.

Arrangøren har rett til å kreve ekstra undersøkelse av egen lege.

 

Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har den reisende krav på refusjon av det innbetalte beløp utenom avbestillingsforsikringen.

Avbestillingsbeskyttelsen betales samtidig som depositumet. Avbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke.

Eventuell refusjon av innbetalt beløp utbetales i henhold til selskapets interne betalingsrutiner.

 

På de fleste av AmiSol Travels hoteller og cruisebåter er grunnprisen basert på to personer i samme rom/leilighet.

Dersom en eller flere personer avbestiller tas det ut tillegg for resterende antall personer i følge gjeldende prisliste.

 

For gruppereiser spesielle regler, ta kontakt på vår kundetelefon for ytterligere informasjon.

 

Ved sykdom i forkant av avreise er den reisende pliktet til å gi beskjed umiddelbart til Amisol Travel enten på telefon, mail eller fax, i tilfeller hvor AmiSol Travel skal refundere deler av eller hele det innbetalte beløp.

 

Tlf.: (+47) 32 200 900

Fax: (+47) 32 200 901

Mail: post@amisol.no 

 

Utenom kontorets åpningstider eller om man ikke kommer igjennom på tlf. må man gi beskjed via mail eller fax til AmiSol Travel umiddelbart.

Gir man ikke beskjed bortfaller rett til erstatning.

5.4. Overdragelse av pakkereisen

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at arrangøren eller formidleren gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Der ruteflyselskapet aksepterer navneendringer, kommer selskapets vilkår for dette i tillegg til reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser.

 

Arrangøren kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig navneendringsgebyr som ikke må overstige kr 300,-. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen.

 

Arrangørens opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkår, ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som overdrar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil arrangøren likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. Arrangøren har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet setter.

 

Tidligere enn 42 dager før avreise kan man kostnadsfritt gjøre endringer på bestillingen i forhold til reisemål, avreisetidspunkt, hotell, deltakere på reisen og lignende.

 

Senere enn 42 dager før avreise kan man mot et endringsgebyr på 500,- per bestilling, gjøre endringer i bestillingen i forhold til reisemål, avreisetidspunkt, hotell, deltakere på reisen og lignende.

 

Senere enn 15 dager før avreise kan man ikke gjøre andre endringer enn deltakere på reisen mot et endringsgebyr på 500,- per bestilling.

Endring av deltakere på reisen må gjøres senest 7 dager før avreise og ved spesielle forhold kan andre regler gjøres gjeldene i forhold til overdragelse av reisen.

 

Andre endringer som reisemål, avreisetidspunkt, hotell og lignende innebærer avbestilling av opprinnelig reise med gjeldene avbestillingsregler og evt. bestilling av ny reise.


5.5. Endring av bestillingen

Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et administrasjonsgebyr som ikke må overstige kr 500 pr. person pr. endring, dersom arrangøren har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Overstiger arrangørens kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling. Arrangøren må da opplyse kunden om at reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde.

 

5.6. Spesielle forhold som gir kunden rett til å avbestille reisen

 

5.6.1. Før reisen har begynt

Den reisende har rett til å avbestille reisen i forhold til punkt 5.1.-5.4..

I tillegg har den reisende rett til å avbestille ved følgende forhold:

1. Tilfeller der avgangen forskyves mer en 20% av reisens varighet.

2. Tilfeller der tidspunktet for hjemkomsten blir vesentlig utsatt.

3. Tilfeller der det inntreffer andre forhold av vesentlig betydning for reisen som eksempelvis endring av reisemål eller hotellbytte til hotell av vesentlig lavere kategori enn det kunden opprinnelig bestilte.

I disse tilfeller kan kunden krav på full tilbakebetalig av reisens pris, men kan ikke gjøre andre krav gjeldene.

 

5.6.2. Etter reisen har begynt

Etter reisen har begynt kan kunden kun kansellere reisen i tilfeller der er det kun forhold nevnt i punkt 5.1. gjør seg gjeldene.

Ved denne typen kansellering har den reisende krav på tilbakebetaling av et beløp som tilsvarer antall dager som den reisende ikke har hatt utbytte av på reisen.

 

6. ARRANGØRENS RETT TIL Å KANSELLERE ELLER ENDRE REISEN UTEN ERSTATNIGSPLIKT

 

6.1. For få tilmeldte

Arrangøren kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn 30 dager før avreisedøgnet starter. For reiser av spesielt kort eller lang varighet, eller av spesiell karakter, kan likevel andre frister settes, jfr. pkt. 5.2.. Frister som avviker fra normalfristen på 30 dager skal være blitt fremhevet spesielt tydelig i avtalevilkårene for å kunne påberopes av arrangøren.

 

Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Arrangøren plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kundens innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.

 

AmiSol Travel kan kansellere reisen 20 dager før avreise ved for få tilmeldte til en avgang eller en serie avganger.

Ved kansellering 14 dager før avreise vil den reisende få tilbud om å reise på en annen avgang eller en annen reise som i størst mulig grad tilsvarer opprinnelig bestilt reise.

 

Minimumsantall som gjelder for Amisols reiser er følgende: 

- Det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende på en avgang, eller en serie avganger. 95% av antall seter på flyet må være solgt.

- Det ikke melder seg 95% av antallet som kan delta på en arrangert  gruppereise/cruise/rundreise/temareise

- 50 reisende til det reisemål som er angitt på den reisendes bestillingsbekreftelse.

- 50 reisende til hvert innkvarteringsalternativ på det reisemålet som er angitt på  bestillingsbe-kreftelsen.

 

6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll

Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor hans kontroll og som han med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som hverken arrangøren selv eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av.

 

Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

 

Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangøren kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal kunden betale differansen. Er den billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt.

 

Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke arrangøren ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at arrangøren eller kunden avbryter den pga. slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Arrangøren plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuell risiko eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter arrangøren å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen. Dersom arrangøren unnlater hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og kunden må besørge hjemreisen selv, er arrangøren ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette.

I spesielle tilfeller som nevnt i punkt 6.2. kan flyet mellomlande på ruten til/fra reisemålet.

Denne typen mellomlandinger er utenfor Amisol Travels kontroll og ansvar.

 

6.3. Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse

Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs. reisebevis eller annet avtaledokument.

Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

AmiSol Travel tar forbehold om endringer i forhold til flytider, eventuelle mellomlandinger flyselskap og flytyper.

 

Flyet kan mellomlande på ruten til/fra reisemålet.

Mellomlandinger kan også oppstå på ruten til/fra reisemålet om flere avganger blir sammenslått av nødvendige årsaker.

Nødvendige årsaker kan eksempelvis være for få påmeldte til avgangen eller miljømessige hensyn.

 

Informasjon om AmiSol Travels flytider, eventuelle mellomlandinger, flyselskap og flytyper på våre websider kan endres i tidsrommet mellom bestilling og avreise.

Ta kontakt på vår kundetelefon for bekreftelse av avreisetid og/eller eventuelle endringer.

 

Ved vesentlige endringer som evt. skulle oppstå vil AmiSol Travel i den grad det er mulig, gi muntlig eller skriftlig beskjed.

Skulle den reisende endre telefonnummer eller adresse i forhold til det som er registrert på bestillingen må det gis beskjed til AmiSol Travel.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for tilfeller hvor feil kontaktinformasjon er oppgitt.

 

Reisende med AmiSol Travel er pliktige til å møte frem ved avgang etter de anvisninger som gis i forhold til fremmøte tid.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig ved for tidlig eller for sent fremmøte til avreise.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig om man er fraværende på flyplass i forhold til avreisetiden.

 

På AmiSol Travels websider opplyses det om tilfeller hvor endringer kan forekomme.

Dette er spesielt viktig i forhold til Cruise på Nilen og Rundreiser hvor det tas forbehold om eventuelle endringer i forhold til oppsatt program.

 

7. PARTENES PLIKTER

 

7.1. Arrangørens/formidlerens plikter

Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

 

Reisearrangøren/formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmålene som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten.

 

Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

 

Ved vesentlige endringer som evt. skulle oppstå vil AmiSol Travel i den grad det er mulig, gi muntlig eller skriftlig beskjed.

Skulle den reisende endre telefonnummer eller adresse i forhold til det som er registrert på bestillingen må det gis beskjed til AmiSol Travel.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for tilfeller hvor feil kontaktinformasjon er oppgitt.

 

7.2. Kundens plikter

Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har tatt inn i sin katalog eller på annen måte.

a) Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen.

b) Informasjoner: Kunden plikter å gi formidler eller arrangør de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre.

Ved bestilling av reise med AmiSol Travel vil en av de reisende per bestilling er kontaktperson for reisen.

Alle endringer og avbestilling må gjøres av kontaktpersonen.

Ved viktige beskjeder vil kontaktpersonen bli kontaktet for beskjeder som omhandler bestillingen.

Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse.

c) Reklamasjoner: Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8 a) - d). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må klage være fremsatt til arrangør eller reisebyrå hvor reisen er kjøpt, senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

d) Dokumenter etc.: Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbrakt.

Det er blant annet på grunnlag av disse bestemmelser derfor viktig at man kontrollerer bestillingen nøye før man betaler reisen.

Det er alltid kundens avsvar å kontrollere at billetten stemmer overens med ønsket bestilling.

Det er alltid billetten som er gjeldene i forhold til pris, hotell, romtype og hva som er inkludert i reisens pris.

Er det feil i bestillingen eller billetten ikke stemmer overens med ønsket bestilling må dette meddeles umiddelbart og før reisen er betalt.

Etter reisen har forfalt gjelder vanlige avbestillingsregler.

 

Man behøver Billett/Reisebevis både ved reisen til og fra reisemålet.

Man får ikke sjekket inn uten medbrakt Billett/Reisebevis.

e) Hensyn til medreisende etc.: Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

f) Hjemreise etc.: Den reisende plikter å overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangørens representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge arrangørens oppfordringer til å lese arrangørens oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende.

Reisende med AmiSol Travel er pliktige til å møte frem ved avgang etter de anvisninger som gis i forhold til fremmøte tid.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig ved for tidlig eller for sent fremmøte til avreise.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig om man er fraværende på flyplass i forhold til avreisetiden.

 

Informasjon om AmiSol Travels flytider, eventuelle mellomlandinger, flyselskap og flytyper på våre websider kan endres i tidsrommet mellom bestilling og avreise.

Ta kontakt på vår kundetelefon for bekreftelse av avreisetid og/eller eventuelle endringer.

g) Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Arrangøren har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet.

Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc. etter vanlige erstatningsrettslige regler.

 

8. OM MANGLER

 

8.1. Mangler før avreise

Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10% skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise. Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 5-3.

Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangøren eller formidleren kan tilby dette. Er erstatningsreisen dyrere, skal kunden betale denne prisdifferansen etter fradrag av eventuelle erstatningskrav kunden har rett til etter Pakkereiselovens § 5-3. Er reisen billigere, skal arrangøren tilbakeføre til kunden differansen mellom den opprinnelige reisens pris og erstatningsreisens pris, eventuelt tillagt slik erstatning som nevnt i foregående setning. Kan arrangøren ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangøren ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.

Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en prisøkning på mer enn 10%, er dog kundens valg å enten heve kjøpet, eller å delta på reisen til den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.

 

8.2. Mangler etter avreise

Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.

Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i disse vilkårs pkt 7.2. c) vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller.

Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

a) Avhjelp:

Kunden kan kreve at arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til arrangøren eller arrangørens representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

b) Prisavslag:

Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når arrangøren ikke har vært i stand til dette.

c) Heving:

Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i hht. avtalen. Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement. Reglene i art 6.2., 3. ledd gjelder på samme måte.

d) Erstatning:

Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av arrangøren. Kunden kan, der han ikke har lidd noe tap, kreve en godtgjørelse dersom mangelen har påført kunden vesentlig ulempe. Arrangørens erstatningsplikt etter det foranstående faller bort dersom arrangøren kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold som ligger utenfor arrangørens kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, og som verken han eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Arrangøren plikter uansett å gi kunden nødvendig bistand så hurtig som mulig.

Der mangler oppstår i forbindelse med transport, går erstatningsreglene i transportrettslig særlovgivning foran erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven. Kunden kan velge om han vil kreve sitt tap erstattet hos arrangøren eller direkte fra transportøren.

Uansett om arrangøren er erstatningspliktig i hht. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

e) Forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger) 

Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EUs nevnte forordning, slik at arrangøren likestilles med flyselskapet der arrangøren bruker egne eller innleide fly til transporten. Arrangøren er ansvarlig for at kunden får skriftlig informasjon om sine passasjerrettigheter der det oppstår situasjoner som utløser slike rettigheter. Der arrangøren benytter rutefly, påhviler informasjonsplikten ruteflyselskapet. De rettigheter EU-reglene gir passasjeren, gjelder da også primært i forhold til ruteflyselskapet. Der passasjeren får utbetalt kompensasjonsbeløp i hht. EU-reglene enten fra arrangøren eller utførende flyselskap, skal dette beløpet gå til fradrag i beregning av eventuell prisavslag/erstatning etter pakkereiseloven. Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jfr. art 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten. Reisearrangøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje.

f) Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene i pkt 8:

I. Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke har hatt betydning for valg av pakkereise.

II. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må anses å være "vanlige" på destinasjonen.

III. Unormale vær- og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til

IV. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga overbooking, skal ikke betraktes som "påregnelige avvik".

V. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/adkomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. At forholdet ikke betegnes som mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at kunden skal ha den assistanse og den eventuelle kompensasjon kunden er berettiget til etter nevnte EU-forordninger.

VI. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for avvik fra det avtalte som ikke regnes som mangel fordi de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen.

Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som AmiSol Travel verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.

 

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for avvik eller mangler som skyldes den reisendes egen forsømmelse.

 

AmiSol Travels reiser starter og slutter på våre avreiseflyplasser som er beskrevet i bookingsystemet.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for hvordan den reisende kommer seg til/fra avreiseflyplass.

I forhold til forsinkelser som nevnt i punkt f) V. erstatter ikke AmiSol Travel billetter eller kjøp av nye billetter til/fra avreiseflyplass.

 

9. TVISTEBEHANDLING

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

 

AmiSol Travel forutsetter at klager fremføres for reiseleder på reisemålet slik at klagepunktet kan bli rettet eller kompensert.

Dersom dette ikke er gjort, uten at det foreligger særskilte omstedigheter vil normalt en senere klage eller krav om kompensasjon automatisk bli avvist.

Hvis den reisende mener det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning er den reisende pliktig til å informere arrangøren om dette så snart det er mulig. 

Klager må være fremsatt skriftlig senest 1 måned etter hjemreisedato. Billett/Reisebevis må alltid legges ved.

 

Klagesaker har 6-8 ukers behandlingstid fra klagen motas på AmiSol Travels kontor i Norge.

 

Pakkereisenemda

Øvre slottsgate 18 - 20

0157 OSLO

 

10. IKRAFTTREDELSE

Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 01.01.2015

 

FORBEHOLD OM ENDRINGER

Amisol Travel forbeholder seg rett til, innen avtalen inngås med den reisende, å foreta endringer av opplysninger på vår webside eller kataloger.

Amisol Travel forbeholder seg også rett til å foreta endringer i de avtalevilkår som gjelder for reisen.

Ved sådanne endringer gjelder bestemmelsene i de alminnelige vilkårene.

Det tas forbehold om at våre priser eller andre opplysninger på vår webside amisol.no kan inneholde feil av tekniske årsaker.

Ved feil i prissettingen vil kunden bli varslet innen 24 timer og bli gjort oppmerksom på riktig pris

Det tas også forbehold i forhold til eventuelle trykkfeil i våre kataloger og brosjyrer.

Les mer

Kun fly og kun hotell

Kun fly og kun hotell omfattes ikke av Pakkereiseloven eller Reisegarantifondet med mindre kombinasjonen er tilrettelagt for å selges samlet, eller solgt eller markedsført til samlet pris.

 

Kun fly

AmiSol Travel har et begrenset antall Kun Fly reiser som kan bestilles med 1 eller 2 ukers varighet. Om man kun skal benytte billetten en vei må dette avtales med AmiSol Travel før avreise. Hvis man ikke sjekker inn og er med flyet fra Norge mister man retten til hjemreisen om ikke annet er avtalt og bekreftet fra AmiSol Travel.

Reisende som har bestilt Kun Fly og evt. ønsker å utvide oppholdet kan kjøpe returbillett av AmiSol Travels reiseledere på reisemålet forutsatt ledig kapasitet. Denne typen returbilletter kan ikke forhåndsreserveres eller bestilles ved kontoret i Norge

 

Visumregler på reisemålet i forhold til oppholdet i tilfeller hvor billett kun benyttes en vei er den reisendes eget ansvar. Bestiller man Kun Fly er man selv ansvarlig for evt. kjøp visum reisemålets ambassade i Norge eller ved ankomst.

 

Ved bestilling av Kun Fly er det kun flytransport til og fra reisemålet som er inkludert i reisen. Transport til og fra flyplass på reisemålet er ikke inkludert. Har man bestilt transport til og fra flyplass på reisemålet vil denne kun være til sentrum Naama Bay eller til sentrum Hadaba ved kjøpesentret Il Mercato.

 

Endring av avreisedager, avreisetider og sted kan forekomme.

Ved hjemreise er den reisende selv ansvarlig for å møte til riktig avreisetid. Hjemreisetiden kan endres.

Ta kontakt med våre reiseledere på reisemålet for bekreftelse av avreisetiden.

Man er selv ansvarlig for å møte til riktig avreisetid og pliktig til å ringe Amisol Travels representanter på reisemålet 24 timer før hjemreise for bekreftelse avreisetiden.

Den reisende må være på flyplassen senest 1 ½ time før avreise.

Ved for sent fremmøte kan man bli nektet utreise og man har da mistet retten til plass på bestilte avgang og ved senere avganger.

Amisol Travel påtar seg ikke ansvar for gjester som ikke møter til flyavgangen.

Amisol Travel har ingen avtale med andre flyselskap for kjøp av flybilletter til Norge og kan derfor ikke bistå med å skaffe andre flyløsninger.

Avreise både til og fra reisemålet må foretas i henhold til billetten.

 

Hvis du har bestilt "kun fly" må du ha din mobiltelefon slått på minst de siste 24 timer før hjemreisen slik at du kan motta SMS om eventuelle endringer av avgangstiden for hjemreisen. Dersom du ikke har mobiltelefon som fungerer i utlandet, må du selv kontakte vårt kontor på reisemålet senest 24 timer før hjemreisen for å få bekreftet at det ikke er foretatt endringer i tidtabellen. Telefonnummeret til servicekontoret står på reisebeviset.

 

Kun hotell

Omfatter innkvartering i henhold til beskrivelse på reisedokumentet. Det er ikke mulig å kjøpe busstansport til og fra hotellet for reisende som kun har kjøpt hotelloppholdet hos oss.

Amisol Travel er å regne som formidler av hotell og flyreiser og har ikke juridisk ansvar for de bestilte tjenestene. 
Dersom tjenester ikke blir levert i henhold til billett eller reisedokument, og man vil gå videre med en sak, rettes eventuelle krav direkte mot hotell eller flyselskap.

 

Vilkår for pakkereiser med rutefly

SÆRSKILTE REISEVILKÅR FOR PAKKEREISER MED RUTEFLY

 

BESTILLING

Ved bestilling av pakkereiser med rutefly, bestilles først

flyreisen i sin helhet og deretter oppholdet i sin helhet

 

Reisedokumentet for flyreisen vil sendes per e-post direkte fra aktuelt flyselskap.

Betingelser og vilkår knyttet til flyreisen finner du på flyselskapets egne sider.

 

Vi ber deg spesielt legge merke til følgende:

 

BETALING

Betalingen gjennomføres i to steg. I første steg betales flybilletten

og betalingen går direkte til flyselskapet. I andre steg betales

restbeløpet til Amisol Travel.

 

Reisen vil automatisk bli kansellert om betaling ikke finner sted ved bestilling .

 

AVBESTILLING/ENDRING

Ruteflyselskapene kan pålegge reisearrangøren å utstede flybilletter i god tid før avreise. Når en flybillett er utstedt har reisearrangøren en økonomisk forpliktelse overfor flyselskapet. Dersom den reisende avbestiller reisen etter at flybilletten er utstedt, må Amisol Travel belaste den reisende med et gebyr tilsvarende prisen på flybilletten. Gebyret varierer avhengig av billettype og opplyses på forespørsel. 

Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, eksempelvis der arrangørens rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan arrangøren sette avvikende betingelser fra ovenstående refusjonsregler. 

Kundens avbestillingsrett kan uansett ikke begrenses i større grad enn arrangørens rett ovenfor sine underleverandører. 

De individuelle refusjonsreglene må være lett forståelige og må gis på en klar og tydelig måte før bestilling. Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling og arrangøren ikke kan sannsynliggjøre at slik informasjon er gitt før bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende regler. Avbestilling følger da de ovenstående refusjonsreglene. 

For reiser med rutefly gjør vi spesielt oppmerksom på at depositumet kan være høyere enn kr 2 000 per person, dersom flyselskapet krever forhåndsbetaling. En rekke flyselskaper tilbyr billetter i priskategorier hvor betaling må skje ganske umiddelbart etter man har gjort bestillingen. Dette er uavhengig av hvor lang tid det er til avreisedato. Forfallsdato kan også i enkelte tilfeller endres av flyselskapet. Skulle dette bli aktuelt, vil vi kontakte deg med ny betalingsinformasjon.

 

BAGASJE/SETERESERVASJON

Ulike regler gjelder for de ulike flyselskapene.

 

FORSINKELSE/INNSTILLING

Særskilte regler gjelder for regulærflyselskaper

Les mer

Uspesifisert reise

Budsjett tilsvarer uspesifisert reise.

Ved bestilling av denne type reise benyttes også hoteller og komplekser som ikke står oppført i vårt hotellprogram på reisemålet.

Det angis aldri spesielle steder eller byer, man kan bli plassert hvor som helst på reisemålet.

Bostedet bekreftes ikke før avreise.

Ved ankomst på reisemålet får man beskjed fra reiseleder om bostedet

 

Følgende regler gjelder ved kjøp av uspesifisert reise

Ved reiser til en flydestinasjon med flere feriesteder kan innkvartering skje på hvilket som helst sted og bosted på stedene.

Bostedet kan være utenfor AmiSol Travels program og feriested.

Uspesifisert innkvartering vil kunne være av meget enkel standard tilsvarende klassifisering en stjerne.

Reisende fra flere reisefølger kan bli plassert sammen f.eks. fire personer av samme kjønn eller to par i en leilighet med to separate soverom og felles bad.

Innkvartering i rom uten privat bad og balkong kan forekomme.

Dersom man stiller særskilte krav til beliggenhet og komfort anbefales det å kjøpe en reise med spesifisert innkvartering.

Reiselederservicen kan på uspesifiserte bosteder være begrenset eller ingen.

Ingen måltider er inkludert selv om man blir plassert på et av arrangørenes bosted som programføres med ulike former for pensjon eller All Inclusive.

Flytting mellom forskjellige bosteder under oppholdet kan forekomme.

Ved ønske om bytte av bosted kan arrangøren være behjelpelig med dette forutsatt at bosteder med ledig kapasitet.

Det må betales for nytt bosted i tillegg til administrasjonsgebyr på 300,- per person.

Les mer

Rundreiser& Cruise

På Nilen Cruise og Rundreiser kan det oppstå forsinkelser og endringer i programmet.

I Egypt tar ting ofte lang tid og mye ventetid kan oppstå.

Forsinkelser kan oppstå i forhold til flyreiser, bussreiser, båtreiser, utflukter og lignende.

Det må beregnes ventetid ved flyplass og hotell.

Da flyavganger kan bli kansellert beregnes det god tid.

Ved hotellene er det ofte ventetid pga. tidlige eller sene innsjekkinger

Innsjekking på hotellene ved ankomst er kl. 14.00 utsjekking på avreisedagen er kl. 12.00.

Reiseleder eller guide er ikke tilstedet ved venting forbundet med fly eller hotell.

Da tidstabeller kan forandre seg i løpet av en sesong for båt, fly og busstransport må vi ta forbehold om endringer i programmet.

Det kan forekomme endringer i utfluktsrekkefølgen og utfluktene i forhold til programmet.

Endringer kan begrense muligheten for bestilling av separate utflukter.

 

På Rundreiser flyr man innenriks.

Flyavganger innenriks kan bli kansellert, så det bergenes alltid god margin.

Flybilletter på rundreisen bestilles gjennom Egypt Air men Egypt Air kan bruke andre flyselskaper ved innenriksflyvninger.

Det er omtrent 320 cruisebåter på strekningen mellom Luxor og Aswan på Nilen.

Båtene er i alle kategorier.

Cruisebåtene er ofte eldre elvebåter og kan ikke sammenlignes med det som ofte forbindes med ”Middelhavscruisebåter” eller lignende.

Båtene er ofte små med plass til mellom 80-150 gjester

Det benyttes forskjellige båter på reisene.

AmiSol Travel har derfor dessverre ikke mulighet til å spesifisere navn på båten ved bestilling.

Utvendig dobbel lugar på båtene.

Alle lugarene har aircondition og lite bad.

Lugarene kan være små.

Lugarvinduet kan som oftest ikke åpnes.

Les mer