5. Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen

 

5.1. Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakke­reisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette før pakkereisen skal ta til, konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme syk­dommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte og som vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av kunden til reisemålet.

Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakke­reisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra arrangøren til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

Les mer

5.2. Avbestilling mot vederlag

Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et rimelig administrasjonsgebyr frem til det er 42 dager igjen til avreisedøgnet starter.

Administrasjonsgebyret er på kr 1000 per person. 

 

Avbestiller kunden etter at fristen er utløpt, skal disse regler gjelde:

1. Avbestilling mellom fristen for avbestilling mot gebyr (som hovedregel 42 dager før avreisedøgnet starter) og til det er 15 dager igjen til avreisedøgnet starter: Refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse. 

2. Avbestilling etter det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper. Flyselskapene kan i noen tilfeller beregne et gebyr for slik refusjon. Dersom arrangøren krever tilbake skattene og avgiftene på vegne av kunden, kan det i tillegg beregnes et rimelig gebyr for dette. De samlede gebyrene skal uansett ikke overstige gebyret for navneendring i billetten.

 

Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, eksempelvis der arrangørens rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan arrangøren sette avvikende betingelser fra ovenstående refusjonsregler.

Kundens avbestillingsrett kan uansett ikke begrenses i større grad enn arrangørens rett ovenfor sine underleverandører.

De individuelle refusjonsreglene må være lett forståelige og må gis på en klar og tydelig måte før bestilling. Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling og arrangøren ikke kan sannsynliggjøre at slik informasjon er gitt før bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende regler. Avbestilling følger da de ovenstående refusjonsreglene.

 

Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne. Medfører dette at den/de som reiser må bo i enkeltrom, tilkommer enkeltromstillegg.

 

Reiser med rutefly:

Ruteflyselskapene kan pålegge reisearrangøren å utstede flybilletter i god tid før avreise. Når en flybillett er utstedt har reisearrangøren en økonomisk forpliktelse overfor flyselskapet. Dersom den reisende avbestiller reisen etter at flybilletten er utstedt, vil Amisol belaste den reisende med et gebyr tilsvarende prisen på flybilletten. Gebyret varierer avhengig av billettype og opplyses på forespørsel.

 

Spesielle avbestillingsregler for rundreiser

Enkelte deler av en rundreise har spesielle avbestillings- og endringsregler knyttet til cruise/utflukter/hotell/transport. Dersom den reisende avbestiller rundreisen og Amisol ved det tidspunktet har en økonomisk forpliktelse overfor sin underleverandør, må Amisol belaste den reisende med et gebyr tilsvarende denne prisen. Gebyrets størrelse opplyses på forespørsel.

 

Avbestilling av utflukter

Avbestiller du senest 15 dager før avreise refunderes hele prisen for utflukten. Ved senere avbestilling er det en forsikringssak som normalt forutsetter at du har gyldig legeattest.

For at utfluktene skal gjennomføres kreves det er minimum antall deltakere. Vi forbeholder oss retten til å flytte eller avlyse utflukten hvis for eksempel værforhold gjør at den ikke kan gjennomføres. Skulle en utflukt blir avlyst, meddeler vi selvfølgelig dette til deg så snart vi kan og pengene for utflukten tilbakebetales.

 

Hvis du av en eller annen anledning må avbestille eller endre på reisen må du kontakte oss så raskt som mulig.

Tlf.: (+47) 32 200 900

Mail: post@amisol.no

 

Avbestillingsforsikring

Amisol Travel videreformidler Gouda avbestillingsforsikring.

Avbestillingsforsikring fra Gouda kan bestilles samtidig som man bestiller reisen

Forsikringen dekker tilbakebetaling av reisens kostnad ved plutselig sykdom hos seg selv eller nærmeste familie i forkant av reisen.

Avbestillingsforsikring kan ikke bestilles etter depositum har forfalt.

Avbestillingsforsikringen er bindene etter depositumet er innbetalt.

Tlf. Gouda: +47 24 14 45 70

Mail: post@gouda.no

Avbestillingsforsikring kan bestilles for 285,- per person.

 

Rett til avbestilling gjelder også når hindring angår en person i den reisendes personlige reisefølge og det er urimelig å kreve at den reisende skal gjennomføre reisen uten at vedkommende person eller personer deltar på reisen.

Avbestilling grunnet sykdom og ulykkestilefeller må dokumenteres av lege hvor det fremgår at man pga. sykdom eller skade som i medisinsk forstand er å betrakte som alvorlig ikke er i stand til å gjennomføre reisen på det angitte tidspunkt.

Legeattest fra uhildet lege må fremlegges innen en uke etter beregnet avreisedato.

Arrangøren har rett til å kreve ekstra undersøkelse av egen lege.

Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har den reisende krav på refusjon av det innbetalte beløp utenom avbestillingsforsikringen.

Avbestillingsbeskyttelsen betales samtidig som depositumet.

Avbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke.

Eventuell refusjon av innbetalt beløp utbetales i henhold til selskapets interne betalingsrutiner.


For gruppereiser spesielle regler, ta kontakt på vår kundetelefon for ytterligere informasjon.

Les mer

5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsbeskyttelse.

Har kunden tegnet avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller er tilsvarende regler gjort til en del av arrangørens standard betingelser, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Han plikter å underrette arrangøren om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt.

Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestilt med plutselig og alvorlig syk­dom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på faste eiendom, e.l.

Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.

Kunden plikter å gi formidler eller arrangør beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å frem­skaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.

Har kunden akseptert arrangørens egen avbestillingsbeskyttelse, skal arrangøren ved avbestil­ling i.h.t. ovenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er frem­skaffet av kunden, eventuelt etter fradrag av et rimelig administrasjonsgebyr. Forutsetningen er også at gebyret fremgår av arrangørens individuelle betingelser eller forsikringsdokumentet.

Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjen­værende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen.

Arrangøren har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakke­reise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

 

AmiSol Travel videreformidler Gouda avbestillingsforsikring.

Avbestillingsforsikring fra Gouda kan bestilles samtidig som man bestiller reisen.

Forsikringen dekker tilbakebetaling av reisens kostnad ved plutselig sykdom hos seg selv eller nærmeste familie i forkant av reisen.

Avbestillingsforsikring kan ikke bestilles etter depositum har forfalt. Avbestillingsforsikringen er bindene etter depositumet er innbetalt.

Avbestillingsforsikring kan bestilles for 285,- per person.

 

Rett til avbestilling gjelder også når hindring angår en person i den reisendes personlige reisefølge og det er urimelig å kreve at den reisende skal gjennomføre reisen uten at vedkommende person eller personer deltar på reisen.

 

Avbestilling grunnet sykdom og ulykkestilefeller må dokumenteres av lege hvor det fremgår at man pga. sykdom eller skade som i medisinsk forstand er å betrakte som alvorlig ikke er i stand til å gjennomføre reisen på det angitte tidspunkt.

Legeattest fra uhildet lege må fremlegges innen en uke etter beregnet avreisedato.

Arrangøren har rett til å kreve ekstra undersøkelse av egen lege.

Avbestillingsbeskyttelsen betales samtidig som depositumet. Avbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke.

 

På de fleste av AmiSol Travels hoteller og cruisebåter er grunnprisen basert på to personer i samme rom/leilighet. Dersom en eller flere personer avbestiller tas det ut tillegg for resterende antall personer i følge gjeldende prisliste.

 

For gruppereiser spesielle regler, ta kontakt på vår kundetelefon for ytterligere informasjon.

 

Ved sykdom i forkant av avreise er den reisende pliktet til å gi beskjed umiddelbart til Amisol Travel enten på telefon eller epost.

 

Tlf.: (+47) 32 200 900

Epost: post@amisol.no 

 

Utenom kontorets åpningstider eller om man ikke kommer igjennom på tlf. må man gi beskjed via epost umiddelbart. Gir man ikke beskjed bortfaller rett til erstatning.

Les mer

5.4. Overdragelse av pakkereisen

 

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at arrangøren eller formidleren gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Der ruteflyselskapet aksepterer navneendringer, kommer selskapets vilkår for dette i tillegg til reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser.

Arrangøren kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig navneendringsgebyr. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen.

 

For charterreiser er navneendringsgebyret kr 500.

 

Arrangørens opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkår, ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som over­drar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil arrangøren likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. Arrangøren har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet setter.


Les mer

5.5. Endring av bestillingen

Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et rimelig administrasjonsgebyr, dersom arrangøren har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Overstiger arrangørens kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endrin­gen regnes som en avbestilling. Arrangøren må da opplyse kunden om at reglene om avbestil­ling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde.

 

Ved endring tidligere enn 42 dager før avreise er endringsgebyret kr 500. Ved endring 42 dager før avreise, eller senere, beregnes endringsgebyret ut ifra gjeldende vilkår for avbestilling.

 

Navnendring ved charterfly

Må foretas så snart endringen er kjent. Gebyr for navnendring er 500,– pr. person. Ved endring 42 dager før avreise, eller senere, beregnes endringsgebyret ut ifra gjeldende vilkår for avbestilling.

 

Navnendring ved reiser med rutefly

Dersom billetten ikke er utstedt tillater de fleste flyselskap navnendring mot gebyr inntil et par dager før avreise. Gebyrets størrelse varierer fra flyselskap til flyselskap, og oppgis på forespørsel. Dersom billetten er utstedt anser de fleste flyselskap en navnendring som en avbestilling, og fullt gebyr må påregnes. Se pkt. 5.2 i Reisevilkårene.


Tilvalg i bestillingen må gjøres senest 3 dager før avreise. Dette er for eksempel bestilling av mat på fly, setereservasjon og innsjekket bagasje. 

 

Programendringer

Ved vesentlige endringer som evt. skulle oppstå vil Amisol i den grad det er mulig, gi muntlig eller skriftlig beskjed.

Skulle den reisende endre telefonnummer eller adresse i forhold til det som er registrert på bestillingen må det gis beskjed til AmiSol Travel.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for tilfeller hvor feil kontaktinformasjon er oppgitt.


Les mer